Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

odwiedź naszą oficjalną stronę www.sosw.strzyzow.lap.pl

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

 


 

     Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną przygotowuje  młodzież do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego (w miarę ich możliwości rozwoju) i aktywnego życia.
Edukacja uczniów polega na całościowej i jednoczesnej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej szkoły, z uwzględnieniem  specyficznych form i metod pracy oraz zasad nauczania, opisanych przez współczesne  nauki społeczno-pedagogiczne.
Kształcenie uczniów w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest dostosowane do potrzeb  edukacyjnych i możliwości  psychofizycznych  uczniów. Kształcenie obejmuje:

 1. Kształcenie ogólne umożliwiające utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy i nabywania nowych umiejętności;
 2. Przysposobienie do pracy rozumiane jako: kształtowanie właściwych postaw wobec pracy, przyswajanie podstawowej wiedzy o pracy i poznawanie typowych sytuacji związanych z pracą, uczenie wykonywania różnych prac, tym porządkowych i pomocniczych oraz opanowanie podstawowych umiejętności i czynności pracy, a także przygotowanie do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy na określonym stanowisku na wolnym lub chronionym rynku pracy.

     Edukacja uczniów z upośledzeniem umysłowym opiera się na indywidualnych programach edukacyjnych, opracowanych przez nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami na podstawie odrębnych przepisów.
W procesie kształcenia uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełno sprawnościami sprzężonymi nauczyciele współpracują z rodzicami(prawnymi opiekunami) uczniów, ustalając kierunek oddziaływań wychowawczo-edukacyjnych i konsultując z nimi sposoby rozwiązywania problemów ucznia respektujące wyznawane przez rodzinę wartości.
W procesie kształcenia uczniów wyodrębnia się:

 1. Zajęcia edukacyjne;
 • funkcjonowanie osobiste i społeczne ;
 • wychowanie fizyczne;
 • przysposobienie do pracy;
 • etyka.
 1. Zajęcia rewalidacyjne;
 2. Zajęcia sportowe;
 3. Zajęcia kształtujące kreatywność, w szczególności muzyka, plastyka, zajęcia rozwijające zainteresowania, zajęcia kształtujące umiejętności spędzania wolnego czasu.

     Ze względu na integralny,  całościowy charakter kształcenia uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym  oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi podstawa programowa nie wyróżnia odrębnych celów, zadań ani treści nauczania dla poszczególnych zajęć edukacyjnych. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

 • Indywidualne programy edukacyjne;
 • Program wychowawczy szkoły, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli;
 • Program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, które opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania szkoły zapobiegające zjawisku przemocy, patologiom życia społecznego oraz wspierające promocję zdrowia i wychowanie dożycia w rodzinie, a także inne zagadnienia, ważne dla osoby dorosłej, niepełnosprawnej intelektualnie, które wynikają z potrzeb uczniów;
 • Program przysposobienia do pracy opracowany dla danego oddziału, który opisuje wszystkie działania szkoły przygotowującej ucznia do wykonywanej pracy

W celu nabywania praktycznych umiejętności związanych z pracą szkoła zapewnia uczniowi zajęcia przysposobienia do pracy oraz – zgodnie z jego predyspozycjami i zainteresowaniami – zajęcia praktyczne w pracowniach szkolnych i poza szkołą