Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

odwiedź naszą oficjalną stronę www.sosw.strzyzow.lap.pl

Ośrodek

 

Ośrodek

 


    

     Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Strzyżowie  działa od 1968r. Początkowo placówka mieściła się w Wysokiej Strzyżowskiej, a od 1996r. przeniesiono ją do Strzyżowa. 

Ośrodek tworzą:

 

Placówka przeznaczona jest dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Celem edukacji uczniów z upośledzeniem umiarkowanym lub znacznym jest rozwijanie autonomii ucznia, wdrażanie do funkcjonowania społecznego, a w szczególności wyposażenie go – w stosowne do jego możliwości- w takie umiejętności i wiadomości które pozwolą mu na postrzeganie siebie jako osoby niezależnej, oraz aby:

 • mógł porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy sposób werbalnie i pozawerbalnie;
 • zdobył maksymalna samodzielność w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych;
 • był zaradny w życiu codziennym adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności oraz miał poczucie decydowania o sobie;
 • mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości

 

Szczegółowe cele i zadania są zawarte w indywidualnych programach edukacyjnych każdego ucznia ( załącznik – Szkolny Zestaw Programów)

Cele i zadania wychowawcze oraz sposoby ich wykonywania:

 • przygotowanie do życia w społeczeństwie zgodnie z zasadami i regułami obowiązującymi w relacjach międzyludzkich za szczególnym uwzględnieniem relacji rówieśniczych w tym koleżeństwa i przyjaźni;
 • wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w społeczności szkolnej i pozaszkolnej, korzystania z praw i wypełniania obowiązków;
 • kształtowanie kultury osobistej, uczciwości, odpowiedzialności oraz tolerancji;
 • poszanowanie poglądów religijnych;
 • wdrażanie do dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną- kształtowanie umiejętności aktywnego wypoczynku;
 • przygotowanie do podjęcia ról i zadań w dalszym życiu osobistym i społecznym;
 • poznawanie środowiska naturalnego oraz wdrażanie do jego ochrony;
 • kształtowanie szacunku dla własnego państwa i symboli narodowych