Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Strzyżowie

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

odwiedź naszą oficjalną stronę www.sosw.strzyzow.lap.pl

Gimnazium nr 2 Specjalne

 

Gimnazjum

 


     Do Gimnazjum przy SOSW w Strzyżowie przyjmowane są dzieci na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej z określeniem stopnia upośledzenia umysłowego i stwierdzeniem o zakwalifikowaniu do kształcenia specjalnego.
Podstawowym celem pracy w Gimnazjum jest rozwijanie autonomii ucznia, wdrażanie go do funkcjonowania społecznego, rozumienia i uznawania norm społecznych oraz wyposażenie go, stosownie do jego możliwości, w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby.

     Praca dydaktyczno – wychowawcza opiera się na indywidualnych programach edukacyjno – terapeutycznych, ustalonych dla każdego ucznia, na podstawie szczegółowej oceny poziomu jego funkcjonowania, przez zespół specjalistów. Zajęcia odbywają się w 6 – 8 osobowych zespołach klasowych, w odpowiednio wyposażonych klasopracowniach. Przy doborze do klas decydujące są potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów. Pozwala to na indywidualizację oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych i rewalidacyjnych.
Przedmioty nauczane w Gimnazjum to:

  • Funkcjonowanie w środowisku;
  • Plastyka;
  • Technika z elementami informatyki;
  • Muzyka z rytmiką;
  • Wychowanie fizyczne;
  • Religia

     W Gimnazjum kładzie się nacisk na kształcenie umiejętności praktycznych tj. zajęcia plastyczne, zajęcia z gospodarstwa domowego, elementy informatyki, które przygotowują młodzież do nauki w Szkole Przysposabiającej do Pracy.

   Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania i zdolności biorąc udział w wielu imprezach i olimpiadach sportowych, konkursach recytatorskich, występach taneczno – wokalnych i teatralnych. Duże znaczenie dla rozwoju uczniów mają, corocznie organizowane, wycieczki do znanych i ciekawych miejsc. Integralną częścią procesu edukacji w Gimnazjum jest rewalidacja indywidualna, wspierająca rozwój dziecka.

     Nad prawidłowym przebiegiem procesu edukacyjno – terapeutycznego uczniów czuwa wychowawca klasy wspierany przez nauczyciela wf-u, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej, psychologa, logopedę, nauczyciela terapii pedagogicznej, terapeutę metody EEG Biofeedback, Montessori i Integracji Sensorycznej.

W naszym Gimnazjum, każdy uczeń może liczyć na indywidualne podejście do swoich potrzeb i możliwości oraz na ciekawe i nowatorskie metody, formy i środki pracy.